Tin tức
Khi viết hóa đơn, kế toán không tránh khỏi những sai sót như là viết sai tên, mã số thuế, địa chỉ hoặc sai số tiền, sai đơn giá … vậy xử lý hóa đơn viết sai như thế nào, mời các bạn tham khảo bài viết này nhé?

Các tình huống sai sót
• Khi viết hóa đơn sẽ xảy ra trường hợp là hóa đơn viết sai những chỉ tiêu trên hóa đơn mà không ảnh hưởng đến số tiền thì sẽ xử lý như thế nào?
• Khi viết hóa đơn sẽ xảy ra trường hợp là hóa đơn viết sai những chỉ tiêu trên hóa đơn mà ảnh hưởng đến số tiền thì sẽ xử lý như thế nào?

Kế toán ACVINA xin hướng dẫn các bạn cách khắc phục nhé.
Trường hợp 1: Khi viết hóa đơn sẽ xảy ra trường hợp là hóa đơn viết sai những chỉ tiêu trên hóa đơn mà ảnh hưởng đến số tiền (Ví dụ sai thuế suất, sai đơn giá, sai số lượng) mà 2 bên đã kê khai thuế rồi thì sẽ xử lý như thế nào (Trường hợp mà chưa kê khai thuế thì 2 bên chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn viết hóa đơn mới là xong)
Trả lời:
=> Theo như điểm 3 Điều 20 của VBNH số 17/VBNH-BTC ngày 17/06/2015 thì :
+ Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.
Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
+ Hai bên ngoài lập biên bản điều chỉnh lại hóa đơn đã ghi sai (Số lượng, Đơn giá, , thuế suất ..). Trong biên bản điều chỉnh phải ghi rõ nguyên nhân điều chỉnh của Tờ hóa đơn Số; Mẫu số; Ký hiệu ngày… tháng… năm… của tờ hóa đơn.
+ Bên bán không cần thu hồi hóa đơn cũ, bên mua cũng không phải trả lại hóa đơn cũ.
+ Bên bán lập hóa đơn GTGT điều chỉnh những chỉ tiêu bị viết sai ảnh hưởng đến thuế y như trong biên bản điều chỉnh đã thể hiện. Ghi nhớ là không được viết hóa đơn dưới dạng số âm

Trường hợp 2: Hóa đơn viết sai Tên công ty, MST, địa chỉ công ty – Sai sót này không làm ảnh hưởng đến doanh thu, tiền thuế
Trả lời :
TÌNH HUỐNG 1: Sai tên và địa chỉ của người mua nhưng đúng mã số thuế cho dù 2 bên đã kê khai thuế hay 2 bên chưa kê khai thuế thì đều làm giống nhau
Căn cứ vào Khoản 7 Điều 3 của TT26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi bổ sung mốt số điều của thông tư về thuế trong đó có thông tư 39
Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”
=>VẬY CHỈ CẦN LẬP BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH (KHÔNG THU HỒI HÓA ĐƠN VIẾT SAI), kèm biên bản này với tờ hóa đơn sai đó là được

TÌNH HUỐNG 2: Sai mã số thuế của người mua hoặc người bán Hoặc sai đơn vị tính; Hoặc sai số tiền viết bằng chữ; Hoặc sai ngày tháng năm….. Nói chung là sai mà không ảnh hưởng đến số tiền thì sẽ xử lý như thế nào?
Nếu 2 bên chưa kê khai thuế: Căn cứ Điểm 2 Điều 20 của TT39
Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
Kết luận:Lập biên bản thu hồi hóa đơn và viết hóa đơn mới nếu 2 bên chưa kê khai thuế (VÀ THU HỒI HÓA ĐƠN VIẾT SAI). Còn nếu lập mà chưa giao thì đơn giản là hủy và viết lại mà hông cần lập biên bản thu hồi hóa đơn
Nếu 2 bên đã kê khai thuế: Căn cứ Điểm 2 Điều 20 của TT39
Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Kết luận:Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và viết 1 hóa đơn điều chỉnh (KHÔNG THU HỒI HÓA ĐƠN VIẾT SAI)

Tóm lại có thể xử lý các tình huống như sau:
* Chưa xé hóa đơn viết sai ra khỏi cuống
Bước 1: Gạch chéo các liên của số hóa đơn viết sai hóa đơn chưa xé ra khỏi cuống: ghi chép sai sót gì hoặc chỉ gạch chéo liên là xong
Bước 2: Xuất lại hóa đơn mới, đúng; xé và giao liên 2 hóa đơn đúng vừa xuất cho khách hàng
Hai bên mua bán không cần lập biên bản thu hồi

* Hóa đơn viết sai đã xé ra khỏi cuống của quyển hóa đơn, nhưng chưa đưa cho khách hàng
Bước 1: Gạch chéo liên của hóa đơn viết sai
Bước 2: Xuất lại hóa đơn mới, đúng; xé và giao liên 2 hóa đơn đúng vừa xuất cho khách hàng
Bước 3: Lưu giữ các liên của số hóa đơn viết sai đã xé.
Chú ý: Thông thường xé ra khỏi cuống phải lập biên bản thu hồi nhưng thường cán bộ thuế có thể du di, nếu có phạt thì chỉ là phạt vi phạm hành chính

* Viết sai hóa đơn nhưng đã giao cho khách hàng
Bước 1: Hai bên lập biên bản thu hồi, mỗi bên giữ một bản
Bước 2: Thu hồi hóa đơn viết sai đã giao cho bên mua sau đó gạch chéo liên của hóa đơn viết sai và lưu lại chúng
Bước 3: Xuất lại hóa đơn mới đúng

Trường hợp 3: Mất, cháy, hỏng hóa đơn
1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

Tham khảo các vi phạm và quy định xử phạt vi phạm kế toán tại: http://ketoanacvina.vn/cac-muc-xu-phat-vi-pham/

Cần tư vấn nghiệp vụ mời các bạn kết nối với FB của cô Nguyễn Thị Bích Quỳnh trưởng phòng nghiệp vụ của Công ty ACVINA

Facebook: https://www.facebook.com/bich.quynh.1

Quản lý menu Ngang
hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 24h

0988 690 996 - 0968 528 788

acvina.vn@gmail.com

www.ketoanacvina.vn

Chúng tôi trên facebook